ELEKTRONISK RAPPORTERING FÖR ERHÅLLNA BIDRAG FÖR ÅR 2023 GÖRS I JANUARI 2024

 • Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2023 ska redovisas elektroniskt under januari månad, rapporteringen kommer att vara öppen under perioden 8.1 – 31.1.2024.
 • Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 31.1.2024.

Gå till den elektroniska rapporteringen via denna länk.

 • OBSERVERA att för större projekt (projekt som under 2023 erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) skickas utöver denna elektroniska rapportering en sammanfattande redogörelse (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året till e-post: katarina.heikius@abo.fi, inom januari månad. 

ANSÖKNINGSOMGÅNGEN FÖR 2024 ÅRS BIDRAG OCH STIPENDIER  13.11 – 10.12.2023

Ansökningar ur Ann-Mari Finniläs fond kan göras av forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa. Ansökan görs elektroniskt via länk nedan, (öppnas 13.11.2023)

Strategiskt centrala mål för de bidrag och stipendier vi delar ut:

 • Framtidens lärande
 • Högre teknikutbildning
 • Välfärd och välmående i Österbotten

Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter eller näringslivet) prioriteras, liksom projekt med regional och samhällelig nytta. Stiftelsen ser även gärna att de projekt och den forskning som stöds bidrar till högskolans profilering.

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut stipendier, bidrag och projektfinansiering till högskolor som verkar i Österbotten.

Ansökningarna kan göras ur två olika fonder eller från stiftelsens egna medel:

 • Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa. Forskarstuderande och anställda vid Åbo Akademi i Vasa kan ansöka om individuella bidrag och projektmedel. Ansökan om medel ur Ann-Mari Finniläs fond görs elektroniskt via länk nedan.
 • Stipendier från Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa Övningsskola eller pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Skolan utser stipendiaterna.
 • Bidrag från Stiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen.

Ann-Mari Finniläs fond:

 • Studerandestipendier delas ut på basen av studieprestation. Ingen ansökan görs.
  • Stipendiernas storlek är 500 – 2.000 euro
  • Stipendier delas inte ut åt förstaårsstuderande

Beviljade bidrag (ej resebidrag) och stipendier (ej studerande) ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år. Rese- och konferensbidrag redovisas efter resan/konferensen. För fleråriga projekt görs en årlig uppföljningsrapport elektroniskt i januari månad. Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske utifrån redovisade resultat. En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt.