Dataskyddsbeskrivningen innehåller viktig information om behandlingen av dina personuppgifter hos Högskolestiftelsen i Österbotten sr (”Stiftelsen”). Den beskriver också hur du kan utöva dina rättigheter gällande dina uppgifter.

Dataskyddsbeskrivningen förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kontaktpersoner för ansökningar om bidrag och stipendier, hyresgäster och våra samarbetspartners kontaktpersoner och övriga kontakter, och hur vi skyddar integriteten.

 

Personuppgifternas användningsändamål och grund

Datasyddsbestämmelserna kräver att vi enbart samlar in och behandlar personuppgifter för ett på förhand angivet ändamål och enbart om vi har en laglig grund för det.

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att hantera ansökningar
 • För skötsel och utveckling av uthyrningsverksamheten och kundservicen
 • För att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och vi har har en laglig grund för det
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag
 • Inom koncernen endast i den utsträckningen det är förenligt med lag, som t.ex. för verkställande av avtal, skötsel av kundrelationer eller annan laglig grund

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig främst på avtalsförhållande, samtycke genom ett klart och entydigt medgivande, laglig skyldighet eller på Stiftelsens berättigade intresse.

Personuppgifter och information

Uppgifter som vi samlar in kan bl.a. innehålla följande personuppgifter:

 • Grundläggande identifikationsuppgifter, som namn och födelsetid/personbeteckning
 • Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om arbetsförhållandet hos den organisation som du representerar som arbetstagare, som titel, position och intressen i professionella sammanhang
 • Information som krävs för betalning och fakturering
 • Övriga uppgifter som samlas in med användarens specifika godkännande
 • Uppgifter om hur du använder webbsidan, om du har tillåtit cookies

Informationskällor

I allmänhet samlar Stiftelsen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer sammankopplade med den organisation som du representerar. Uppgifter kan också i den mån lagen tillåter uppdateras från koncernbolag, samarbetspartners och myndigheter. Vi kan även samla in viss teknisk information när du besöker vår webbsida www.hogskolestiftelsen.fi, om du har tillåtit cookies.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning och med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna registreras i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till Stiftelsen.

Ditt förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar ansvar för att skydda din integritet. Organisatoriska och tekniska åtgärder har vidtagits för att säkerställa att dina uppgifter är trygga och skyddade från obehörig behandling.

Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Stiftelsen kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av sin verksamhet, kundservice, undersökningar och kundmeddelanden. Dina personuppgifter kan överlåtas till Stiftelsens underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna beskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Stiftelsen fastställt. Stiftelsen förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer.

 

DINA RÄTTIGHETER

Rätt att ta del av de uppgifter som berör dig

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns lagrade hos Stiftelsen. Din rätt kan i vissa fall nekas eller begränsas på de grunder som föreskrivs i lag, eller t.ex. kravet på skydd av någon annan persons integritet. Att använda sig av rätten till insyn är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Rätt att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om du märker att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att kräva att det rättas genom att lämna in en skriftlig begäran.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla sagda uppgifter.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Rätt att få uppgifter raderade

Du har rätt kräva att uppgifter som berör dig raderas. Raderingsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Rätt att begära överföring av dina uppgifter

De uppgifter som du själv har gett oss och som behandlas automatiskt och med ditt medgivande eller uppdrag som grund har du rätt att få i huvudsak i elektronisk form, antingen till dig själv eller till någon annan tjänsteleverantör. Vi överför dock inte uppgifter till den del de innehåller någon annan persons uppgifter.

Rätt att framställa klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, så hoppas vi att du kontaktar oss och ger oss möjlighet att reda ut saken.

Du har rätt att anföra besvär hos övervakande myndighet om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor om dataskyddet eller om du önskar utöva dina rättigheter, så kan du kontakta oss per e-post till:

kjell.blomqvist@abo.fi

eller per vanlig brevpost till:

Högskolestiftelsen i Österbotten, Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa

Vi kan be dig att specificera din begäran samt bestyrka din identitet före begäran behandlas. Du kan även nekas att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Vi svarar på begäran inom en månad från att begäran har framställts.

 

Dokumentinformation

Dokumentet har skapats i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Stiftelsen utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig därför rätten att uppdatera denna dataskyddsbeskrivning. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Senast uppdaterade beskrivning finns att tillgå på stiftelsens webbplats.

Beskrivning av ditt dataskydd. Senaste uppdatering 20.8.2018.