Ann-Mari Finniläs pris går i år till professor Margareta Björklund- Sänkiaho

I samband med Åbo Akademis inskription i Vasa har Högskolestiftelsen i Österbotten idag delat ut årets Ann-Mari Finniläs pris åt professor Margareta Björklund-Sänkiaho (till höger på bilden, prisutdelare styrelseordförande Ulrica Karp till vänster).

Björklund-Sänkiaho får priset för enastående insatser för utveckling av energitekniken vid Åbo Akademi i Vasa.

Priset på 10.000 euro delas ut vartannat år åt en eller flera personer för framgångsrik verksamhet inom forskning, för undervisning eller för utveckling av Åbo Akademis verksamhet i Vasa.

Hösten 2011 inledde Åbo Akademi en linje där personer med lämplig yrkeshögskoleexamen på två år kan utbilda sig till diplomingenjörer i energiteknik i Vasa. I bakgrunden till Åbo Akademis beslut låg diskussioner med Högskolestiftelsen i Österbotten och företag i Vasaregionens energikluster. Företagen i regionen visade vid tidpunkten ett starkt behov av högt kvalificerad arbetskraft. Ett beslut om att inrätta en femårig professur i energiteknik i Vasa fattades i september år 2011.

Professor Margareta Björklund-Sänkiaho anställdes som professor i energiteknik för tiden 1.11.2012-31.10.2017. Styrelse för Åbo Akademi beslöt den 10 oktober 2016 på framställning av fakulteten för naturvetenskaper och teknik att ändra den tidsbundna professuren till en tillsvidare befattning från och med 1.11.2017 till vilken Björklund-Sänkiaho sedermera kallades.

Professuren finansierades de fem första åren i sin helhet med lokala stiftelsemedel. Högskolestiftelsens andel av energiteknikfinansieringen har genom åren hittills uppgått till ca 800.000 euro.

Professor Margareta Björklund-Sänkiaho är en aktiv och erkänd forskare inom energiteknik med ett 20-tal referentgranskade vetenskapliga artiklar och en gedigen produktion av övriga vetenskapliga arbeten. Björklund-Sänkiaho medverkar för närvarande i ett flertal forskningsprojekt, till exempel projektet Gas CoE, National Gas Cluster of Excellence och IoT, Internet of Things. Under professor Björklund-Sänkiahos ledning har intresset för utbildningslinjen hela tiden varit stabilt. Initialt hade linjen 10 platser och sedan år 2019 är platserna 15. Hittills har linjen utexaminerat 29 diplomingenjörer. Sökande till linje år 2019 är 30 vilket visar dragningskraften ser ut att hålla i sig.

Professor Margareta Björklund-Sänkiaho är född i Jakobstad den 19 september 1961. Hon är student från Jakobstads gymnasium 1980 och blev diplomingenjör år 1988 och Teknologi doktor år 2005 vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Björklund-Sänkiaho har arbetat som forskare och specialforskare vid Teknologiska forskningscentralen (VTT) åren 1989-2009, som överassistent och universitetslektor vid Jyväskylä universitet under åren 2006- 2001 och är från och med år 2012 anställd som professor i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa.

Högskolestiftelsen delade även ut stipendier ur Ann-Mari Finniläs fond till studeranden med utmärkta studieprestationer vid Åbo Akademi i Vasa. Stipendier för totalt 12.000 euro delades ut, tre stipendier på 2.000 euro och tolv stipendier på 500 euro.

Relaterade artiklar